ปี 2559 : นายหน่อ สาธิ (พมจ.เชียงใหม่)

ปี 2559 : นายหน่อ  สาธิ (พมจ.เชียงใหม่)

 

          นายหน่อ สาธิ อายุ 71 ปี

            สภาพปัญหา

              สภาพที่พักอาศัย  เป็นบ้านไม้ชั้นเดียว สภาพทรุดโทรม ฝาบ้านและพื้นบ้านเป็นไม้เก่าผุพัง ฝาบ้านบางส่วนเป็นไม้ไผ่ผุพังใช้การไม่ได้ บันไดไม่มีราวจับและมีสภาพไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการดำรงชีวิตประจำได้

            บริเวณปรับปรุง

               เปลี่ยนฝาบ้านบริเวณด้านหน้าด้านหลัง ติดตั้งหน้าต่าง จำนวน 2 บาน และเปลี่ยนพื้นบ้านบริเวณที่ผุพังใช้การไม่ได้ เปลี่ยนบันไดและติดตั้งราวจับบริเวณบันได

            การมีส่วนร่วม (ครอบครัว ชุมชน และเครือข่าย)

               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดและแกนนำชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบการปรับปรุง ด้านแรงงานได้รับความร่วมมือจากแกนนำชุมชน เพื่อนบ้าน และนักศึกษาฝึกงาน

 

ดำเนินการปรับปรุงบ้านพักอาศัยแล้วเสร็จ 31 มกราคม 2559

 

ข้อมูล : กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ