การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (พมจ.ตาก)

การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (พมจ.ตาก)

นางจรูญ เข็มเพ็ชรโต อายุ 61 ปี 

สภาพปัญหา

หลังคา ห้องน้ำ ชำรุด ผุพัง เป็นอันตรายต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ

บริเวณปรับปรุง

ดำเนินการปรับปรุงบริเวณหลังคา และห้องน้ำ 

คลังภาพ