ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับประชากรสูงอายุ

ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับประชากรสูงอายุ

 

ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับประชากรสูงอายุ
 

สถิติผู้สูงอายุ 2553-2583

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ปรับปรุง ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2559

ดูข้อมูลสถิติด้านการศึกษา การมีงานทำ ความมั่นคง และสุขภาพ