ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สถานการณ์ ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2559 (Situation Of The thai elderly 2016 )

สถานการณ์ ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2559 (Situation Of The thai elderly 2016 )

สถานการณ์ ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2559

Situation Of The thai elderly 2016

 

                                                                                                                                                            # คลิก เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม #