รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ แนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) / กิจการเพื่อสังคม (SE) สำหรับผู้สูงอายุ

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ แนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) / กิจการเพื่อสังคม (SE) สำหรับผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมกับ สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทยฯ
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง