สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารยานพาหนะ สำหรับผู้สูงอายุ

สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารยานพาหนะ สำหรับผู้สูงอายุ
สิทธิลดหย้อนค่าโดยสารยานพาหนะ สำหรับผู้สูงอายุ 1.รถเมล์ 2.BTS 3.รถไฟ
4.MRT & Airport Link 5.เรือ 6.บขส 7.เครื่องบิน