เพียงรอยยิ้มผู้สูงวัย ตอนที่1 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์