เชิญบุคคลทั่วไปบริจาคเงินผ่านระบบ E-Donation “ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์” เข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุมีรายได้น้อย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ 0 2354 6100 ต่อ 400

เว็บไซต์ : กองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ http://www.olderfund.dop.go.th