ชี้แจงการจ่ายค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์