เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังเท่าเดิม

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์