การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพสู้ยุค 4.0

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์