"ธนาคารเวลา" ฝาก-ถอนความดีช่วยสังคมสูงวัย

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์