สรุปความต้องการขอรับบริจาค ศพส. 12 แห่ง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์