ประกาศยกเลิกการจัดโครงการสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ปี 2563

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง