อบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 18 ชั่วโมง รุ่นที่ 2

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์