การเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

ภาพสื่อประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ : http://www.dop.go.th/th/know/5/263

แผ่นพับ การเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ : http://www.dop.go.th/th/know/5/269

VTR VIRAL สร้างความตระหนักให้เห็นถึงคุณค่าผู้สูงอายุ : http://www.dop.go.th/th/know/5/266

VTR เติมรู้ เครียมความพร้อมก่อนสูงวัย : http://www.dop.go.th/th/know/5/268