ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 หรือไวรัสโคโรนา 2019

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์