ข้อปฎิบัติดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID -19

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์