กรมกิจการผู้สูงอายุขอส่งมอบความห่วงใยแก่ผู้สูงอายุทุกท่าน ต้านภัย COVID-19

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์