แนะแนวทางดูแลผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม ในช่วง covid 19 ยึดหลัก 5 อ.

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์