กรมกิจการผู้สูงอายุอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยไม่เรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์