ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบฯ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานศาลปกครอง ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

และขอเชิญชวนให้บุคคลในแวดวงกฏหมายและการบริหารราชการแผ่นดินแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบฯ ตามเอกสารแนบ