ย้ายเมนู "การบริหารทรัพยากรบุคคล"

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หัวข้อ "การบริหารทรัพยากรบุคคล" ปรับย้ายไปเมนูหลัก แถบบน

เพื่อขยายขอบเขตเนื้อหาบริการ ที่เมนูชื่อเดิม

"การบริหารทรัพยากรบุคคล"

เรียนเชิญทุกท่าน โปรดเข้าใช้งานได้ที่เมนูหลักหรือตามลิ้งค์ ที่

http://www.dop.go.th/th/news_hr