ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Data Science Process in Python #1

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ที่สนใจพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหลักสูตร Data Science Process in Python #1 ในวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม Grande Mercure Fortune