ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาโครงการ Privacy&Security Summit 2020

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาโครงการ Privacy&Security Summit 2020 ภายใต้แนวคิดหลัก Trusted Digital Economy inthe Next Normal ในวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม