ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคคลกรเข้าร่วมฟังสัมมนาโครงการ Thailand Local Government Summit 2020

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันที่ 10 พ.ย. 2563 | ผู้เข้าชม 24 ครั้ง

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคคลกรเข้าร่วมฟังสัมมนาโครงการ Thailand Local Government Summit 2020 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ในวันที่ 26 พ.ย. 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนแวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ