สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 เรื่อง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันที่ 11 พ.ย. 2563 | ผู้เข้าชม 27 ครั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ที่ ลต 0021/ว 944 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

2. สำนักงานศาลปกครอง ที่ ศป 0020/ว 187 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น

3. คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ สว (ผผ) 0008/(ต) ว 712 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

4. คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ สว (กสม) 0008/(ต) ว 686 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

5. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ด่วนที่สุด ที่ สว (กสทช.) 0008/(ส) ว 4692 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ