ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันที่ 11 พ.ย. 2563 | ผู้เข้าชม 25 ครั้ง

กรมบังคับคดี ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง โดยขอให้ดำเนินการสมัครแบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 10 พฤศจิกายน 2563 ตามที่ระบุในเว็บไซต์ http://sub.led.go.th/lepa-th/?page_id=976 โดยมีกำหนดการอบรม ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563 รวม 10 วัน ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ ทั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับฝึกอบรมตลอดหลักสูตร รายละ 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) (เป็นเฉพาะค่าอุปกรณ์การอบรม อาหารว่างและเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน) ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พักผู้เข้าอบรมให้ผู้เข้ารับการอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด โดยทั้งนี้สามารถเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดหางาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555