ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาและฝึกอบรม

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันที่ 17 พ.ย. 2563 | ผู้เข้าชม 15 ครั้ง

สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 2 หลักสูตร คือ

1) หลักสูตร "การพัฒนา EQ และบุคลิกภาพของผู้นำ" โดยกำหนดจัดอบรมเป็น 2 วัน (เสาร์-อาทิตย์) ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเวสต์เกต์ เรสซิเดนซ์ และมีค่าลงทะเบียนคนละ 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

2) หลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะ และความน่าเชื่อถือในการทำงาน" โดยกำหนดจัดอบรมเป็น 4 วัน (เฉพาะ เสาร์-อาทิตย์) ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2564 และวันที่ 23-24 มกราคม 2564 ณ โรงแรมเวสต์เกต์ เรสซิเดนซ์ และมีค่าลงทะเบียนคนละ 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)