เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันที่ 18 พ.ย. 2563 | ผู้เข้าชม 20 ครั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ที่ ศธ 02120/ว 3130 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรื่องเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)