การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 25 (People s Audit/ PA 25)

การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 25 (People s Audit/ PA 25)
วันที่ 8 ม.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 33 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า จะจัดการศึกษาหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 25 (People's Audit/ PA 25) อบรมระหว่างวันที่ 3 - 12 มีนาคม 2564 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยหลักสูตรดังกล่าวมีค่าธรรมเนียมการอบรม 41,000 บาท (รวมค่าอาหาร ที่พัก และเอกสารประกอบการบรรยายตลอดระยะเวลาการอบรม) ทั้งนี้ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้จากต้นสังกัด โดยหลักสูตรจะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 - 10 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งจะรับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น