รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ

รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ
วันที่ 15 ก.พ. 2564 | ผู้เข้าชม 42 ครั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอส่งสำเนาหนังสือจังหวัดสิงห์บุรี ที่ สห 0032.001/ว.305 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 เรื่อง รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ มาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง