โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 19 ก.พ. 2564 | ผู้เข้าชม 36 ครั้ง

สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำหรับ ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อม

และวางแผนชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการไปแล้ว


++++++++++++++++++++++++

"รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์หนังสือ"