การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.4/ว 47 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.4/ว 47

ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง