การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/9442 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563)

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/9442 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง