หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว.146

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว.146
วันที่ 15 พ.ค. 2563 | ผู้เข้าชม 1,057 ครั้ง

หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว.146

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ลงวันที่ 14 เมษายน 2563