บัญชีนวัตกรรมไทย (Innovation News) ฉบับเพิ่มเติม เดือน เมษายน 2563 (ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 71)

บัญชีนวัตกรรมไทย (Innovation News) ฉบับเพิ่มเติม เดือน เมษายน 2563 (ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 71)
วันที่ 15 พ.ค. 2563 | ผู้เข้าชม 1,134 ครั้ง

หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 71

เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย 

ลงวันที่ 30 เมษายน 2563