บัญชีนวัตกรรมไทย (Innovation News) ฉบับเพิ่มเติม เดือน เมษายน 2563 (ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 71)

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 71

เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย 

ลงวันที่ 30 เมษายน 2563