หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนสำรองจ่าย (กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 74 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563)

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนสำรองจ่าย (กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 74
ลงวันที่ 22 เมษายน 2563)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง