โปรแกรม Cucem-K version 3.0 สำหรับคำนวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K ) (สำนักงบประมาณ นร 0731.1/ว 73 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563)

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โปรแกรม Cucem-K version 3.0 สำหรับคำนวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K )
(สำนักงบประมาณ นร 0731.1/ว 73 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง