แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ครั้งที่ 2 (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.2./021566 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563)

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ครั้งที่ 2 (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.2./021566 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง