แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ครั้งที่ 2 (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.2./021566 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563)

แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ครั้งที่ 2 (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.2./021566 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563)
วันที่ 18 มิ.ย. 2563 | ผู้เข้าชม 1,315 ครั้ง

แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ครั้งที่ 2 (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.2./021566 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง