เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการใช้จ่ายเงิน ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน (กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0402.5/ว 318 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563)

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการใช้จ่ายเงิน
ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน (กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0402.5/ว 318 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง