ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุ กับ Access๔u มลรัฐออสเตรเลียใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุ กับ Access๔u มลรัฐออสเตรเลียใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง