ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศเดินทางไปราชการจังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศเดินทางไปราชการจังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง