ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนามาตรฐานและกำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนามาตรฐานและกำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง