ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) คงคลัง วงเงิน 500,000 บาท จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) คงคลัง วงเงิน 500,000 บาท จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง