ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเอกสารในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย พื้นที่ภาคเหนือและภาคตัวันออกเฉียงเหนือ และอบรมการใช้ระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์ธนาคารเวลาของประเทศไทย

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเอกสารในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย พื้นที่ภาคเหนือและภาคตัวันออกเฉียงเหนือ และอบรมการใช้ระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์ธนาคารเวลาของประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง