ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง