ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอบรมการใช้ระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์ธนาคารเวลาของประเทศ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอบรมการใช้ระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์ธนาคารเวลาของประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง