ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการดำเนินงานโครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก , คู่มือการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี และคู่มือระบบดูแลและคุ้มครองพิทักษ์

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการดำเนินงานโครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก , คู่มือการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี และคู่มือระบบดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง