ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 150 เล่ม โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 150 เล่ม โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง